САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

ОГНООГАРЧИГҮЙЛДЭЛ
2022-01Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журамДэлгэрэнгүй
2022-01ХШҮ-ний журам нэмэлт өөрчлөлтДэлгэрэнгүй
2022-07-182022-402 захирамж ХШҮ-ний журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Дэлгэрэнгүй