https://www.youtube.com/watch?v=UhTYIIv92rk

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бтцэцэг

Leave a Reply

Your email address will not be published.