САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Төрийн цахим үйлчилгээ

(Сүхбаатар аймаг) Сүм хийд байгуулах, зөвшөөрөл сунгах хүсэлт – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт ШТС- Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Гэр хорооллын шугамнаас цахилгааны техникийн нөхцөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Хуучин барилгад цахилгааны техникийн нөхцөл олгох үйлчилгээ – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Цахилгаан шугамын тодруулга хийх – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Шинээр баригдах барилгад техникийн нөхцөл олгох – Төлбөртэй

(Баруун-урт сум) Тамхины бөөнөөр худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах – Төлбөртэй

(Баруун-урт сум) Тамхины жижиглэнгээр худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Үйлдвэр үйлчилгээний зөвшөөрөл-Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хаяг дугаар олгох – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх – Төлбөргүй

 

 

 

(Сүхбаатар аймаг) Арьс ширний урамшуулал материал хүлээн авах – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Газар тариаланч эрхлэгчдийн тамга авах хүсэлт- Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Ноосны урамшуулал материал хүлээн авах – Төлбөргүй

 (Сүхбаатар аймаг) Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл – Төлбөртэй

 

(Сүхбаатар аймаг) Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт – Төлбөргүй

 (Сүхбаатар аймаг) Дулааны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон эсэх лавлагаа – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл сунгах – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөл – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны шугамын тодруулга хийх – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Техникийн нөхцөл сунгах (цэвэр, бохир ус) – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх – Төлбөртэй

 

 

 

 

 

(Сүхбаатар аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох- Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Сүүдрэвчтэй үйлчилгээнд Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймгийн бусад сум) Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймгийн бусад сум) Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох – Төлбөртэй

 

 

 

(Сүхбаатар аймаг) Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Банк санхүүгийн архивын лавлагаа олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр) – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Нотариатын баримтын хуулбар – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Цалингийн тодорхойлолт – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах –Төлбөртэй / 50.000 /

(Сүхбаатар аймаг) Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах – Төлбөртэй / 120.000 /

(Сүхбаатар аймаг) Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах – Төлбөртэй / 110.000 /

(Сүхбаатар аймаг) Эмнэлгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах – Төлбөртэй /120.000/

Халамжийн үйлчилгээг цахимаар авна уу.