ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал

–  Дэд бүтэц /эрчим хүч, зам, тээвэр, харицаа холбоо, шуудан/, хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харицаа,

–    Байгаль орчин /байгаль хамгаалах, түүний баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/,

–    Хүнс, хөдөө аж ахуй /малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан/

–  Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах

–  Өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа илүүтэй чиглүүлэхээс гадна Санхүү, төрийн сангийн болон Нийгмийн бодлогын хэлтэстэй үйл ажиллагааг нягт уялдуулж ажиллана.

[ninja_tables id=”739″]