САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага

ОГНООГАРЧИГХАВСРАЛТ
2021-09-01Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйл Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухайДэлгэрэнгүй
2021-01-19Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухайДэлгэрэнгүй