ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ИРГЭН ТӨВТЭЙ, ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ТӨРИЙН АЛБЫГ БЭХЖҮҮЛЖ, ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАНА.