Baruun-Urt Suhbaatar Mongolia
Partly sunny
19°C
 

САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Төрийн цахим үйлчилгээ

(Сүхбаатар аймаг) Сүм хийд байгуулах, зөвшөөрөл сунгах хүсэлт – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт ШТС- Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Гэр хорооллын шугамнаас цахилгааны техникийн нөхцөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Хуучин барилгад цахилгааны техникийн нөхцөл олгох үйлчилгээ – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Цахилгаан шугамын тодруулга хийх – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Шинээр баригдах барилгад техникийн нөхцөл олгох – Төлбөртэй

(Баруун-урт сум) Тамхины бөөнөөр худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах – Төлбөртэй

(Баруун-урт сум) Тамхины жижиглэнгээр худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Үйлдвэр үйлчилгээний зөвшөөрөл-Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хаяг дугаар олгох – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх – Төлбөргүй

 

 

 

(Сүхбаатар аймаг) Арьс ширний урамшуулал материал хүлээн авах – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Газар тариаланч эрхлэгчдийн тамга авах хүсэлт- Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Ноосны урамшуулал материал хүлээн авах – Төлбөргүй

 (Сүхбаатар аймаг) Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл – Төлбөртэй

 

(Сүхбаатар аймаг) Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт – Төлбөргүй

 (Сүхбаатар аймаг) Дулааны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон эсэх лавлагаа – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл олгох – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны техникийн нөхцөл сунгах – Төлбөргүй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөл – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Дулааны шугамын тодруулга хийх – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Техникийн нөхцөл сунгах (цэвэр, бохир ус) – Төлбөртэй

(Сүхбаатар аймаг) Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх – Төлбөртэй