САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх баримт бичиг

ОГНООГАРЧИГХАВСРАЛТ
2021-04-27Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайДэлгэрэнгүй
2021-09-23Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайДэлгэрэнгүй
2021-09-22Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай хэсэг томилох тухайДэлгэрэнгүй