САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Төлөвлөгөө

ОГНООГАРЧИГХАВСРАЛТ
2021Худалдан авах үйл ажиллагааны шинэчлэгдсэн төлөвлөгөөДэлгэрэнгүй
20222022 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөДэлгэрэнгүй
2022-12-132023 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөДэлгэрэнгүй