САР БҮРИЙН 25 ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

Төлөвлөгөө

ОГНООГАРЧИГҮЙЛДЭЛ
2021-01-01Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөДэлгэрэнгүй
2022-03-01Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2022 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөДэлгэрэнгүй